Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Hil nähili?

1) Enjam: Ulgamyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin lazer kellesi, obýektiw, hereketlendiriji we güýçlendiriji linzalar Sony, Panasonic, HITACHI ýaly meşhur marka;

2) LCD displeý: tegmili ýa-da öli pikselli asyl LCD;

3) Suwuklyk paýlamak: FPC-iň gowy birikdirilendigini üpjün etmek.

4) Hil barlaglary: ýarym taýýar önüm synagy, ýanmazdan ozal, dünýä inenden soň, QC, QA, zawod barlagy.

5) Synaglar: şok, ýokary temperatura, pes temperatura, aşak düşmek we ş.m.

Kepillik näçe wagt?

Önümleriň hemmesine bir ýyl kepillik hyzmaty berilýär.Satyş bilen habarlaşyň we bölümi RMA gaýtarma formasy we RMA NOOK bilen yzyna gaýtaryň.Biz ony siziň üçin bejereris.(Adam tarapyndan döredilen faktorlardan başga)

Gurlandan soň täze bölüm işlemese näme etmeli?

Ilki bilen, gurnamagyň we birikmäniň dogrudygyny tassyklamak üçin satuwlara ýüz tutup bilersiňiz;Ikinjiden, birinji ädim gowy bolsa, mümkin boldugyça has giňişleýin maglumat bermegiňizi haýyş edýäris, zerur bolsa wideo beriň;Üçünjiden, çözgüt tapmak üçin meseleleri Tehnologiýa bölümine habar bereris;Dördünjiden, gurluş henizem döwülen bolsa, satuw bilen habarlaşyň we önümleri RMA .return formasy we RMA.NO bilen abatlaýyş merkezine gaýtaryň (Adam tarapyndan döredilen faktorlardan başga)

Şereketiňiziň satyjysy ýa-da satyjysy bolup bilerinmi?

Hawa, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg şertleriňiz näme?

TT, Western Union, kredit kartoçkasyny goldaýarys.Şeýle hem, göni onlaýn tölegiň üsti bilen pul iberip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde kompaniýamyz 100% Önümiň hili / wagtynda iberilmegi / töleg goragy bolan Söwda kepilligini goldaýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?