Yzky hatar güýmenje, dünýädäki awtoulag meýdançasy

1. Güýmenje üçin yzky penjire

Gapdal aýna interaktiw displeý bolsa, diňe bir eskiz tagtasy hökmünde ulanyp bilersiňiz we her dürli güýmenje programma üpjünçiligini göçürip alyp bilersiňiz.

Çagalar üçin Windows gapdalynda ýazyp, çyzyp we öwrenip bilerler, ykjam okuw enjamy we ensiklopediýa awtoulag giňişliginde öwrenmek we güýmenmek üçin ulanylyp bilner.

Ulular üçin gapdal aýna aýnasynyň güýmenjesi has köp, wideo sesiniň doly toplumy ulgamy, henizem oýun ýaly funksiýa bar, yzky hatar güýmenje ýöreýän oýun zalydyr.Şol bir wagtyň özünde, gapdal penjire aýnasy awtoulagyň içinde we daşynda güýmenjäniň goşa täsiri bilen enjamlaşdyrylandyr.Awtoulagyň içindäki täsir, displeý hökmünde, awtoulagyň daşyndaky hereket duzak hökmünde ulanylýar.

Duýgur paneli, wideo interfeýsi, geçiriş we beýleki gara tehnologiýa arkaly interaktiw gapdal penjire, ýolagçylara penjiräniň daşyndaky görnüşler bilen täsirleşmäge, gysga wagtlyk ajaýyp görnüşleri doňdurmaga, ýerli şertlere düşünmäge, syýahaty az-kem ýazga geçirmäge mümkinçilik berýär.

2. “Skylight” aýna ekrany

Gün şöhlesiniň artykmaçlyklary, uly ekranly displeý bilen enjamlaşdyrylyp bilner, asmanyň ekranynyň ses-wizual proýeksiýa funksiýasy ýolagçylara film görmek üçin arka tarapda ýatmaga mümkinçilik berer.

Sunagdaýyň aşagy, şekilleri awtoulagyň gün şöhlesine ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa maşyny has tehnologiki edýär we çuňňur wizual tejribe berýär.Sürüjisiz sürüjiniň ösmegi bilen geljekki ulanyjylar awtoulagda has baý tejribe alarlar.

Çuňňur gümürtik, güýmenje görkezýär, şeýle hem meýilnamalary, senenama bellemelerini, ulagyň ýerleşýän ýerini görkezmek we hatda ýolagçynyň emosional ýagdaýyna baglylykda degişli saz saýlamak ukybyny görkezýär.

Ajaýyp displeýiň peýda bolmagy, yzky kabinany kiçijik kinoteatra öwürmek, ýolagçylaryň we sürüjileriň aýdym-sazdan we suratlardan dynç alyş tejribesini baýlaşdyrmakdyr.Geljekde ses we wideo sazlamak, ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz isleglerine görä hususylaşdyrmagy amala aşyrmak mümkin bolar.

VR diňe bir hakyky dünýädäki işiň takyk ornuny tutman, eýsem çäksiz mümkinçilikleri döretmek üçin gurallary hem üpjün edýär.

VR pudagy ösmegi we kämillik ýaşyna ýetmegi bilen kem-kemden düşünjeden gurallaşmaga gaýdyp geler.Bu, romandan amaly ewolýusiýa üýtgeýän, adamlaryň ýalan islegi ýuwaş-ýuwaşdan ýitýär, hakyky isleg kem-kemden ýüze çykýar.

Arka oturgyçda kelläňize VR äýnegi bilen oturany göz öňüne getiriň.Başga bir dünýäde çalt ýitirip, awtoulagda bolanyňy ýatdan çykaryp, öňüňdäki dünýäni görüp bilersiň.Şeýle hem, awtoulaglaryň hereketi bilen utgaşyp, VR oýunlaryny oýnap bilersiňiz we olara çümüp bilersiňiz.

Şekspiriň “Orta gijäniň düýşi” atly setiri: “Göz öňüne getirilýän zatlar köplenç eteral, ýöne şahyryň ruçkasynyň aşagynda göze görnüp duran bir zat bolup biler.”Edil şonuň ýaly-da, awtoulag VR henizem uzakda bolsa-da, pikirlenmeli, sebäbi awtoulag öndürijileri ony gurmak üçin elinden gelenini edýärler.

4. Gologramma

Golografiki proýeksiýa, sürüjini gyzyklandyryp bilýän, ýöne yzky oturgyç ýolagçysy üçin gyzykly bolup bilýän wirtual obýektleri şekillendirýän ajaýyp tehnologiýa bölegi.

Mysal üçin, ses ulgamy bilen bilelikde golografiki butler çagyrylyp bilner, meselem, ýakyn ýerdäki nahar paneli, howa maglumaty, aýdym-saz we kassapdan tomaşa etmek hem soralyp bilner we ş.m.Eyealaňaç gözüň hakyky täsiri, awtoulag kiçijik oýunçy goşýar.

Golografiki robot içgysgynçlygy artdyryp, ýolagçylar bilen söhbet edip we aragatnaşyk saklap biler.Golografiki proýeksiýa hakykatdanam gözüňiziň öňünde maglumat görkezmek bilen baglanyşyklydyr.Gözüňiziň öňünde “ekrany” göreniňizde oýnap we işläp bilersiňiz.Golografiki proýeksiýa tehnologiýasy ses dolandyryş tehnologiýasy bilen birleşdirilip, özara täsiriň bir sözlemde bolmagyna mümkinçilik döreder.

5. Swivel duýgur ekran stoly

Geljekde awtonom sürüjilik tehnologiýasynyň giňden ýaýramagy bilen ýolagçylar ellerini boşadarlar we ulanmaga has köp wagt we ýer alarlar.Mysal üçin, kokpit öý, ofis we beýleki ssenariýalar bolar.Şonuň üçin giňişlik ssenariýa esaslananda, oňa tablisalar we tekjeler ýaly dizaýn elementleri ýerleşdiriler.

Bu, bir marka tarapyndan döredilen düşünje awtoulagy, birinji hatar oturgyçlar awtonom ulagda 180 gradus aýlanyp bilýär, yzky ýolagçylara seredýär.Yzky giňişlikde ýeňil bukulýan stoly aňsatlyk bilen açyň.Eplenýän stoluň uly duýgur ekrany oýun platformasy we hereketlendiriji monitor hökmünde ulanylyp bilner.

Ikisem hezil edip biler, ýöne amaly häsiýetleri hem goşup biler.

6. Akylly oturgyçlar

Yzky güýmenje nähili bolsa-da, oturgyçlar ýolagçynyň isleglerine laýykdyr.

Iýmitlenmek, oýun oýnamak, uklamak we dynç almak üçin amatly kabina zerur.Oturgyjyň güýmenjesi, VR ýaly käbir tehnologiýalaryň kombinasiýasy bolup, kosmos uçuşy ýaly oýunlaryň doly beden 3D tejribesi bilen birleşdirilip bilner.Adam synag tehnologiýasy bilen utgaşyp, awtoulagda fiziki barlag geçirilip bilner.Massa chair oturgyç tehnologiýasy bilen utgaşyp, tutuş bedeni rahat ýagdaýda goýuň.

Hatda has köp dynç alyş funksiýalary bilen bir hatarda ýatyp, aýratyn SPA hyzmatyny edip bilersiňiz, ýolagçylar rahat we rahatlanýarlar.Şol bir wagtyň özünde, oturgyç ýolagçynyň fiziki ýagdaýyna görä şahsylaşdyrylan massa service hyzmatyny berip biler, şeýle hem dürli aýdym-sazlary maslahat berip biler we ulanyjynyň eşiklerine görä iýmit strategiýalaryny hödürläp biler.


Poçta wagty: Awgust-24-2021