Akylly ulag serişdesini ulanmak uly mümkinçiliklere eýe

/car-roof-hd-monitor-dvd-player-roof-mount-in-car-product/

 

Duýgur ekran, akylly sagatlar, sanly kamera we ş.m. ýaly ownuk önümlerden başlap, ulag nawigasiýasy, jübi telefonlary ýaly orta önümlere çenli sanly maglumat ulgamynda giňden ulanylýan adam-kompýuter özara täsir interfeýsiniň täze görnüşi hökmünde. , planşet kompýuterleri, öý enjamlary, önümçilik dolandyryş enjamlary, soňra bolsa köpçülikleýin gözleg ulgamy, göçme kompýuter, lukmançylyk gurallary we ş.m. ýaly uly önümlere sensor ekran önümleri gerek.Soňky ýyllarda awtoulag pudagynyň çalt ösmegi, esasanam akylly ulag, duýgur ekran senagaty üçin täze amaly talaplary getirdi.
Akylly awtoulag bazary çalt ösýär
Ykdysady gurşaw ýaly dürli faktorlaryň täsirinde Hytaýyň awtoulag önümçiligi we satuwy 2018-nji ýyldan bäri azalýar. 2020-nji ýylda Hytaýyň awtoulag önümçiligi 25.225 million, 2019-njy ýyldakydan 303 000 birlik we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,19% az boldy.Hytaý 2020-nji ýylda 25.311 million awtoulag satdy, 2019-njy ýyldakydan 458,000 az we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,78 göterim az.
2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hytaýyň awtoulag önümçiligi we satuw mukdary degişlilikde 23,172 million we 23,489 milliona ýetdi.Awtoulag öndürijileriniň ASSOCIATION guramasynyň habaryna görä, Hytaýyň awtoulag söwdasynyň 2021-nji ýylda 26,1 million birlige ýetmegine garaşylýar.Umuman aýdanyňda, 14-nji bäşýyllyk meýilnama döwründe makro ykdysadyýetiň dikeldilmegi, orta we pes girdejili toparlaryň ykdysady ýagdaýynyň gowulaşmagy, milli syýasat derejesinde syýasaty goldamak we beýleki faktorlar Hytaýyň awtoulag bazarynyň gowy ösmegine kömek eder. .Geljekde Hytaýyň awtoulag bazary ortaça ösüş tendensiýasyny saklar we täze awtoulag satuwy artýan bazardan aksiýa bazaryna geçer.2025-nji ýylda Hytaýyň awtoulag satuwynyň takmynan 30 milliona ýetmegine garaşylýar.
Şol bir wagtyň özünde akylly awtoulag bazarynyň göwrümi hem çalt ösýär.Hytaýyň Maglumat we aragatnaşyk instituty tarapyndan ýaýradylan “Hytaý awtoulag ulaglary ak kagyzy” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda dünýädäki akylly awtoulag bazary 660 milliard ýuana, Hytaýyň akylly awtoulag bazary bolsa 200 milliard ýuana deňdir.2025-nji ýyla çenli Hytaýyň akylly awtoulag bazarynyň göwrümi bir trillion ýuana ýakyn bolar we 2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli alty ýylda senagatyň ösüş depgini 36,85 göterime barabar bolar diýlip garaşylýar.
Bortdaky displeýleriň sany kem-kemden köpelýär
Akylly ulag bazarynyň ösmegi bilen elektronizasiýa, täze energiýa, ýeňil we ş.m. awtoulag pudagynyň täze ösüş tendensiýasyna öwrüldi.Akylly hereketlendiriji ulgam we täze energiýa dolandyryş ulgamy ýaly elektron modullar akylly ulaglaryň ýüregine öwrüldi, şeýlelik bilen bortdaky duýgur ekran paneline bazaryň islegini artdyrdy.

hdImg_bc79b8de3dc8b753f19089713707b4711617813921009

 

IHS-iň maglumatlaryna görä, awtoulag pudagynyň çalt ösmegi bilen bortdaky displeýleriň sany artar.2030-njy ýyla çenli üç ekran ýa-da has köp enjam bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglaryň sany takmynan 20% -e ýeter we awtoulag meýdançasyndaky duýgur ekranlara bolan isleg birden ýokarlanar.
Jemläp aýtsak, akylly awtoulagyň çalt ösmeginden, ekranyň sanyndan has köp tigir sürmekden we awtoulag displeýiniň ösmegi akylly awtoulagyň möhüm nyşanyna öwrüler, bazaryň islegini çaltlyk bilen giňeldýän awtoulag displeýine täsir eder- Ekranyň elektron kärhanasynyň esasy tehnologiýa artykmaçlygy awtoulag elektron ulgamynyň çalt aralaşmagy bilen üpjün ediler, soňra bolsa ulag görkeziş pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge itergi berer.


Iş wagty: -anwar-05-2022