11.6 INCH üçek dagynyň aşak gaçmagy monitory

Gysga düşündiriş:

10.3 Gurnalan DVD pleýer, MHL MobileLink Giriş we Power Acoustik® tarapyndan 3 sany ýaşaýyş jaý opsiýasy bilen LCD Monitory aşak süýşüriň.Bu ýokary derejeli önüm, deňagramly dizaýn we ussatlygyň ýokary derejesini birleşdirmek üçin berk senagat standartlaryna laýyklykda ussatlyk bilen öndürilýär.Döwrebap enjamlary ulanyp, önümçilikde öňdebaryjy materiallardan öndürilen, baky ygtybarlylygy we dowamly gymmaty üpjün edýär.Bu önüm, hil taýdan kepillik bilen tapawutlanýar, hiç kimden ýokary däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

AV Girişler 1 AV netijeleri 1
Aspekt gatnaşygy 16: 9 Gurlan FM geçiriji Hawa
Gurlan IR geçiriji Hawa DVD pleýer Hawa
HDMI giriş Hawa Nauşnik girizişi Hawa
Esasy reňk Gara, çal, goýy Uzakdan dolandyryş No
Ekranyň çözgüdi 800 x 480 Ekranyň ululygy 10 "- 10.9"
Ekranyň görnüşi TFT LCD Iň ýokary sargyt 30
Duýgur ekran No Görnüşleri Monitory aşak süýşüriň
036b1565
ed57b677
9dcf611c

Aýratynlyklary

Elýeterli bahadan ýokary hilli

Premium materiallardan ussatlyk bilen ýasaldy

Takyk talaplaryňyza laýyk gurlan

30 ýyldan gowrak wagt bäri tehnologiki innowasiýalarda we deňi-taýy bolmadyk ussatlykda öňdebaryjy “Power Acoustik®” öňümizdäki ýyllarda uly täsir etjek rewolýusiýa täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly elektronika pudagynda täze tendensiýa döretdi.Bu marka häzirki zaman iş durmuşyna ajaýyp gymmatlyk we laýyklyk getirýän ykjam elektronikanyň iň oňat böleklerini döretmäge bagyşlanýar.Onýyllyklaryň dowamynda bu ýol görkeziji üýtgewsiz galdy.“Power Acoustik” güýçli gözleg we bar bolan dizaýnlaryny yzygiderli gowulandyrmak bilen ses / wideo önüminiň ewolýusiýasynyň häzirki zaman gyrasynda dur.“Power Acoustik” ýyl-ýyldan has ýokary derejeli ykjam elektron önümlerini döredýär, bu bolsa öňki modelleriň ornuny tutýan iň häzirki zaman aýratynlyklaryny we garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirýär.“Power Acoustik” -iň kellesini we egnini beýlekilerden ýokary goýýan zat, daşardan pikirlenmek, dizaýndaky täzelikler we aýratynlyklar.Olar has uly göwrümli media saklaýyş enjamlaryny, has köp formatlary, ýokary hilli interfeýsleri hödürleýärler we atlary diňe birnäçe.Çuňňur, hrustal arassa akustiki ses we iň ýokary şekil hilini üpjün edýän döwrebap, içgin, ulanyjy üçin amatly elektronika bilen üpjün etmek üçin her dizaýnda sazlaşykly birleşiň.

f3825c2d
1abe34f9
76f90bdb

Kepillik

Onlaýn satyjydan satyn alnan önümleriň 90 günlük kepilligi bar.Yza gaýdyp gelmek 90 günden öň satyn alnan bolsa, enjamyň hünär taýdan gurnalandygyny görkezýän kwitansiýa bermeli bolarsyňyz.Kepillik şertleri öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

Jikme-jiklik

2O9A6993
2O9A7002
2O9A7014
a645ff57
c4d655d0
e4648046
94c3cc7b
53524faf
50aa1299

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň